01/01/2016

Hà Nội chiều cuối năm

Đi qua những con đường ồn ã người xe, ta tìm nơi bình yên. 
Mùa xuân mới đang đến! Mong yêu thương cho mọi người!