02/10/2016

Có phải...

Có phải em giấu mùa thu trong tóc
Bắt tội anh mải miết kiếm tìm
Có phải em giấu mùa thu trong mắt
Để cuối con đường anh chưa kịp nhận ra...